Den tekniska definitionen av en Bear Market, eller ”björnmarknad” på svenska, är en period eller cykel i vår ekonomiska verklighet där priserna på värdepapper, finansiella investeringsobjekt och råvaror faller med 20 % eller mer. Inom loppet av en sådan cykel är den samlade mängden av investeringar i gemenskapen begränsad och investerare samt spekulanter är mycket tillbakahållande i investeringsstrategier – de flesta investerare kommer att vara predisponerade till att sälja ut av deras investeringsportfölj för att reducera deras riskprofil.

Den mer jordnära definitionen på en Bear Market är när priserna på värdepappren och de finansiella produkterna såsom exempelvis det som bankerna erbjuder sina kunder faller betydligt, och särskilt små-investerare samt vanliga människor kommer att agera med en grad av panik och sälja ut av sina värdepapper för att undgå en större värdetappning – det kommer i vissa fall ha ett självförstärkande negativt inflytande på situationen. En privatperson kommer generellt reagera mer irrationellt till en början och medan en Bear Market varar. Det beror på det begränsade kapitalreservet som privatpersoner besitter. En lösning kan vara att ha en besparing klar eller att låna pengar till en låg ränta så att man kan behålla sin värdepappersportfölj tills priserna stiger igen. En besparing för att hålla handen under sin investeringsportfölj är något som ska planläggas. Ett lån kommer att medföra en räntekostnad, så därför är det en fördel om detta tas under en kort tid.

Under Bear Market perioder kan investeringar vara riskabla, även för de mest härdade investerare. En Bear Market är en period som är präglad av fallande aktiepriser och därför är investeringstilliten extremt låg. Många investerare väljer att sälja ut av sina värdepapper under en Bear Market av rädsla för ytterligare förluster och blåser således mer liv i elden i en ondsint cirkel av negativitet. Även om de finansiella implikationerna av Bear Markets kan vara skiftande så är Bear Markets präglade av en 20 % nedgång, eller mer, i aktiepriser över en tidsperiod på minst två månader.

Faser i en Bear Market

En Bear Market startar typiskt sätt när investeringstilliten börjar dala i efterdyningarna på en period med mer gynnsamma aktiepriser. Efterhand som investerare känner en tilltagande pessimism med hänsyn till marknadens tillstånd har de benägenhet att sälja ut av sina investeringar för att undgå att mista pengar till följd av de fallande aktiepriserna som de förväntar sig. Detta beteende kan förorsaka en utbredd panik, och när det sker kan aktiepriser störtdyka. När detta väl händer har handelsaktiviteten benägenhet att avta tillsammans med aktieutdelningen. På en tidpunkt i loppet av en Bear Market kommer investerare vanligtvis att prova på att dra nytta av låga aktiepriser genom att återinvestera i marknaden. I takt med att handelsaktiviteten stiger och investeringstilliten börjar växa kan en Bear Market i sista instans övergå till en Bull Market (som vi kommer att tala mer om i en framtida artikel).

Uttryckets ursprung

Uttrycket ”Bear Market” har fått sitt namn efter det sättet som en björn brukar angripa. En björn kommer vanligtvis att riva sina tassar i en nedåtgående rörelse på sitt byte, och av detta skäl blir marknaden fylld med fallande aktiepriser som kallas för Bear Markets.

Bear Market vs. Bull Market

En Bull Market är ett som är präglat av stark investeringstillit och optimism. Det är det motsatta jämfört med en Bear Market, där det huvudsakligen är negativt. Vid en Bull Market går aktiepriserna upp. Liksom uttrycket ”Bear Market” härstammar uttrycket ”Bull Market” från det sättet som en tjur angriper sitt bytte. Eftersom tjuren brukar storma fram med sina horn lyfta högt upp i luften blir perioder med stigande aktiepriser kallade för Bull Markets. Dessvärre för investerare kan Bull Market perioder som varar för länge bana väg för Bear Markets.

Bear Market vs. Marknadskorrigeringar

En marknadskorrigering är en period då aktiepriser faller efterföljt av en period med högre priser. Idén bakom en korrigering är att, för att priserna steg fortare än de skulle ha gjort så tjänar fallande priser det ändamålet att ”korrigera” situationen. En väsentlig skillnad mellan en Bear Market och marknadskorrigering är det omfång som priserna faller i. Bear Markets förekommer när aktiepriser faller 20 % eller mer medan korrigeringar typiskt involverar prisfall på omkring 10 %. Ytterligare brukar marknadskorrigeringar vara kortare än två månader medan Bear Markets varar i två månader eller längre.

Statistik

Mellan 1900 och 2013 har det varit 123 marknadskorrigeringar och 32 Bear Market perioder. Inom detta tidslopp varade den genomsnittliga marknadskorrigeringen 10 månader medan den genomsnittliga Bear Market varade i 15 månader. Bear Markets är vanligtvis kortare än Bull Markets, vilket kan båda gott för investerare.